сряда, 22 октомври 2014 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за поддържане на Профила на купувача в ЦДГ 129 "Приказен свят", съгласно чл. 22г от Закона за обществените поръчки.  

129 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА

ПРИКАЗЕН СВЯТ

гр. София, тел./факс: 858 21 83
ж.к."Стрелбище", 859 61 49
ул."Косово поле" №3 e-mail:cdg129@abv.bg


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за поддържане на Профила на купувача в ЦДГ 129 "Приказен свят", съгласно чл. 22г от Закона за обществените поръчки.
Утвърдени със Заповед № 792 - 52/01.10.2014г. на директор на ЦДГ 129 "Приказен свят"

I. ЦЕЛ
Целта на правилата е да регламентират:
 1. Структурата на Профила на купувача, който се намира на интернет страницата на ЦДГ 129 "Приказен свят");
 1. Реда и сроковете за поддържане на Профила на купувача на ЦДГ 129 "Приказен свят"и публикуване на документи и удостоверяване на датата на публикуването на електроните документи в него;
 1. Условията и реда за организиране и изпращане за публикуване в Регистъра на обществените поръчки (РОП) на Агенцията по обществените поръчки (АОП) на изискуемите от Закона за обществените поръчки (ЗОП) документи и информации за обществени поръчки, възлагани по реда на чл. 14, ал.1, ал.З и ал. 4 от ЗОП от ; ЦДГ 129 "Приказен свят"
 1. Условията и реда за организиране и публикуване в „Профила на купувача" на на изиску ЦДГ 129 "Приказен свят"емите от ЗОП документи и информации за обществени поръчки, възлагани по реда на чл. 14, ал. 1, ал.З и ал. 4 от ЗОП от ; ЦДГ 129 "Приказен свят"
 1. Действията, компетентностите и отговорностите на длъжностните лица и съответните структурни звена по поддържането и публикуването на „Профила на купувача" на . ЦДГ 129 "Приказен свят"
 1. Контрол по поддържане на „Профила на купувача" на ЦДГ 129 "Приказен свят" и публикуване на документи в него.

 1. НОРМАТИВНА БАЗА
Закон за обществените поръчки (ЗОП);
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП); Закон за електронното управление (ЗЕУ);
Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП); Закон за Националната агенция за приходите (ЗНАП); Закон за защита на личните данни (33ЛД)
ЗНП, ППЗНП
 1. ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ЦДГ 129 "ПРИКАЗЕН СВЯТ" СЪДЪРЖАНИЕ. СРОКОВЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В „ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА"

А. ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ЦДГ 129 "ПРИКАЗЕН СВЯТ"
Профилът на купувача на ЦДГ 129 "Приказен свят" представлява обособена част от официалната интернет страницата. Профилът на купувача е публичен и достъп до него има всяко заинтересовано лице.
Достъпът до Профила на купувача е свободен и не е обвързан с въвеждането на плащания или други технически условия.
В предвидените от Закона за обществените поръчки (ЗОП) случаи, на публикуване в Профила на купувача под формата на електронни документи, подлежат актове на възложителя, документи и информация, свързани с възлагането обществени поръчки и изпълнението на сключени договори за възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 14, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, както и други документи и информация, посочени в същия закон, с цел осигуряване на публичност и прозрачност относно процеса на тяхното възлагане.
Публикуването на предвидените в ЗОП документи в Профила на купувача не трябва да води до нарушаване на приложимите ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията. В документите, които се публикуват, се заличава тази информация, която е защитена от закон, както и всяка информация, за която участниците са приложили декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. На мястото на заличената информация се посочва правното основание за заличаването й.
За всяка конкретна обществена поръчка провеждана по реда на чл. 14, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, в Профила на купувача се обособява самостоятелен раздел, представляващ електронна преписка на поръчката. Всяка електронната преписка съдържа дата на създаването й и самостоятелен идентификационен номер, съответстващ на номера й на вписване в Регистъра на обществените поръчки (РОП), а именно:
УНП (уникален номер на поръчката) за процедурите, открити с решение на възложителя;
ID (идентификационен номер) за обществените поръчки, подлежащи на възлагане с публикуване на публични покани.
При публикуването на документи в Профила на купувача за всеки документ автоматично се генерира датата, удостоверяваща публикуването му. Документите и информацията, съдържащи се в електронната преписка, обособена за съответната обществена поръчка в Профила на купувача, са под формата на: хипер-линк връзки към РОП, сканирани в pdf, jpg формат файлове, doc, docx или xls, архивирани файлове или документи в word-формат в зависимост от вида на съответните до ку менти/информация.


Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА
Профилът на купувача съдържа следните раздели: „Предварителни обявления"; „Обединения на възложители"; „Открити процедури по ЗОП"; „Публични покани"; „Вътрешни правила"; „Архив - за поръчки до 2013 г."; „Електронни документи, публикувани по обществени поръчки, реализирани преди 01.10.2014 г.", „Друга полезна информация".
 1. В раздел „Предварителни обявления" се съдържа следната информация: предварителни обявления за всяка текуща календарна година и линк към РОП и/или ОВ на ЕС;
 1. В раздел „Обединения на възложители" се съдържа информация за създадени обединения на възложители, в които е включена ЦДГ 129 "Приказен свят", включително споразумението за създаване на обединение, номера на партидата в РОП и всички поръчки, реализирани от обединението като отделен възложител;
 1. В раздел „Открити процедури по ЗОП" се съдържа следната информация: електронни преписки (досиета) със самостоятелен идентификационен номер, дата на създаването и уникален номер на всяка обществена поръчка в Регистъра на обществените поръчки (РОП). В досиетата на обществените поръчки се публикува следните информации и документи, в съответствие със спецификата на всяка конкретна процедура:
 1. решения за откриване на процедури, обявления за обществени поръчки и линк към партидите на обществените поръчки в РОП;
 1. документации за участие в процедурата;
 1. решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие и линк към партидата на обществената поръчка в РОП;
 1. разяснения по документацията за участие, при наличие на такива;
 1. покани за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;
 1. протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурата, заедно с приложенията към тях;
 1. съобщения за отваряне на ценови оферти;
 1. съобщения за провеждане на жребий;
 1. решения по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедура;
 1. информации за датите и основанието за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка;
 1. договори за обществена поръчка, заедно със задължителните приложения;
 1. договори за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях при наличие на такива;
 1. рамкови споразумения, заедно със задължителните приложения към тях при наличие на такива;
 1. допълнителните споразумения за изменения на договори за обществени поръчки, при наличие на такива;
 1. информации за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договори за обществена поръчка и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания при наличие на такива;
 1. информации за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договори;
 1. информации за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранции за изпълнение на договори;
4. В раздел „Публични покани" се съдържа следната информация: електронни преписки (досиета) със самостоятелен идентификационен номер на публичната покана в РОП и дата на създаването й. В досието на всяка публична покана се публикува следната информация и документи, в съответствие със спецификата на всяка конкретна поръчка:
 1. публична покана и линк към партидата й в РОП, заедно с приложенията към нея (минимум техническите спецификации на процедурата, съдържащи се в описанието на предмета на поръчката и проекта на договор);
 1. разяснения по поканата и/или приложенията към нея, при наличие на такива;
 1. протоколи от работа на комисията, заедно с приложенията към тях;
 1. договор за обществена поръчка, заедно със задължителните приложения;
 1. договори за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях при наличие на такива;
 1. информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора за обществената поръчка и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания при наличие на такива;
 1. информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договора;
 1. информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение на договора;

 1. В раздел „Архив - за поръчки до 2013 г." се съдържат информации и документи, описани в т. IIL3. 2), 4) и 5) от настоящите правила, отнасящи се до поръчки, проведени от ЦДГ 129 "Приказен свят" през предходни години до 2013 г. включително.
 1. В раздел „Електронни документи, публикувани по обществени поръчки, реализирани преди 01.10.2014 г.".се съдържат информации и документи, отнасящи се до поръчки, открити и/или реализирани преди 01.10.2014 г.
 1. В раздел „Вътрешни правила" се съдържа следната информация и документи:

 1. Указанията по чл. 86 от ЗОП за планиране, организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки и контрол на изпълнението на възложените поръчки в ЦДГ 129 "Приказен свят"
 1. Вътрешните правила по чл. 22г от ЗОП и
 1. Сканирани заповеди за утвърждаване на вътрешни правила.
8. В раздел „Друга полезна информация" се съдържа следната информация:
становищата на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителя;
лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и
други документи.

В. СРОКОВЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА
Документите и информацията се поддържат в Профила на купувача до изтичането на една година от:
 1. приключването или прекратяването на процедурата - когато не е сключен договор;
 1. изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички задължения по договорите в рамковото споразумение;
 1. за предварителните обявления - от публикуването на предварителните обявления;
 1. за вътрешните правила по чл. 86 от ЗОП - от изменението/отмяната на вътрешните правила/указания;
Документите и информацията, съдържащи се в раздел „Друга полезна информация" се поддържат постоянно, със съответната актуализация.

IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (РОП) НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.

А. ДОКУМЕНТИ, ИЗПРАЩАНИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В РОП:
В качеството си на възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 - 4 от ЗОП, НАП изпраща до изпълнителния директор на АОП за публикуване в РОП, следните документи и информация:
1.1. решенията за:
а) откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки;
б) промяна, вкл. за удължаване на срока за получаване на оферти или на
срока за получаване на заявления за участие;
в) прекратяване на процедури за възлагане на обществена поръчка;
г) определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти - в
случаите на ограничена процедура и на състезателен диалог;
д) определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в
договарянето при процедура на договаряне с обявление или в диалога в процедура
на състезателен диалог;
 1. предварителните обявления за обществени поръчки;
 1. обявленията за обществени поръчки;
 1. опростените обявления по чл. 93 з, ал. 1 ЗОП;
 1. обявленията за провеждане на конкурси за проекти;
 1. поканата за участие в процедура на договаряне без обявление, освен в случаите по чл. 90, ал. 1, т. 11 и 12 ЗОП;
 1. публични покани;
 1. информация за проведените конкурси за проекти;
 1. информация за сключените договори за обществени поръчки и за сключените рамкови споразумения;
 1. информация за изпълнените и прекратените договори за обществени поръчки;

 1. копия от влезлите в сила определения и решения на Върховния административен съд, постановени при обжалване на актове на Комисията за защита на конкуренцията;
 1. копия от влезлите в сила съдебни решения, с които е установено неизпълнение на договори за обществени поръчки.
В случаите по чл. 90, ал. 1, т. 3 - 9 и т. 12 от ЗОП се изпращат и доказателствата, свързани с избора на процедурата.
Документите по p. IV. 1, т. 1 - 10 се изпращат до изпълнителния директор на АОП чрез директно въвеждане в Регистъра на обществените поръчки от упълномощен потребител чрез използване на специализиран софтуер, предоставен от АОП, с посочване на номера на партида на ЦДГ 129 "Приказен свят" в Регистъра на обществените поръчки, а при вече открита процедура - и уникалния номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки.

Б. СРОКОВЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ
Документите, подлежащи на публикуване в РОП, се изпращат до изпълнителния директор на АОП в деня на тяхното издаване.
След подписване от възложителя/упълномощеното лице и извеждане в деловодната система на на ЦДГ 129 "Приказен свят" съответния документ, подлежащ на изпращане в РОП, отговорният юрисконсулт по процедурата импортира електронния документ, чрез услугата, предоставяна от АОП: e-sender, като прилага и адреса на предварително създадената от дирекция „Комуникация и протокол" хипервръзка между страницата на ЦДГ 129 "Приказен свят" и РОП.
С цел удостоверяване на изпращането се прави заснемане на екрана на компютъра ("print screen").
V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСА ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА „ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА". ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ. СРОКОВЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В „ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА"

1. Публикуване в Профила на купувача на предварителни обявления:
 1. След подписване и извеждане на предварителните обявления, за обществените поръчки, които ще бъдат проведени през следващите 12 месеца,е-мейл адреса на служителя - ЗАТС, счетоводител, отговорни за публикуване на Профила на купувача, писмо по електронната поща с искане за създаване на папка/електронен адрес, на който ще бъде публикувани предварителните обявления.
 1. Минималното съдържание на е-мейла, с който се изпраща за публикуване в Профила на купувача предварителните обявления е определено в Приложение № 2.

2. Публикуване в Профила на купувача на документи, свързани с провеждане
на обществени поръчки по реда на чл. 14, ал. 1 и 3 от ЗОП.
 1. Публикуване на решение и обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и документация.
След публикуване на решението и обявлението в РОП, в същия ден, отговорният служител ЗАТС, счетоводител сканира решението и обявлението и ги изпраща, отговорни за публикуването в Профила на купувача, за публикуване в създадената предварително папка/досие на поръчката.
Минималното съдържание на е-мейла, с който се изпраща за публикуване в Профила на купувача документите за обществената поръчка е определено в Приложение № 3.
 1. Публикуване на други документи и информация, свързани с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 14, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП.
Всеки един документ/информация, подлежащ на публикуване и свързан с процеса на провеждане на конкретна процедура се публикува в папката-досие на поръчката, при спазване на изискванията за срок и съдържание, относими към съответния документ, съгласно ЗОП и в съответствие с Приложение № 1.
В Профила на купувача се публикуват следни документи, свързани с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки:
 1. документациите за участие в процедурите - изпращат се за публикуване от отговорния юрист в деня на изпращане на решението и обявлението за публикуване в РОП.
 1. решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участие - изпращат се за публикуване от отговорния юрист в деня на изпращане на решението за промяна за публикуване в РОП;
 1. разясненията по документациите за участие - публикуват се от отговорния юрист в деня на издаването им;
 1. поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление - изпращат се за публикуване от отговорния юрист в деня на издаването им;
 1. протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях: изпращат се за публикуване от председателя на комисията/ определения юрист в назначената от възложителя комисия след подписването им от цялата комисия, както следва:
а) Протоколът по чл. 68, ал. 7 от ЗОП, ведно с приложенията към него
относно разглеждане на документите и информацията в плик № 1 от офертите на
участниците, за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, се
изпраща за публикуване и се публикува в Профила на купувача в деня, в който се
изпраща на всички участници при условията на чл. 68, ал. 8 от ЗОП; Председателят
на комисията отговора за изпращане на протокола за публикуване в профила.
б) Всички останали протоколи и доклади от работата на комисията - се
изпращат за публикуване в Профила на купувача от определения юрист, заедно с
решението за обявяване на класирането на участниците и определяне на изпълнител
в деня, в който решението се изпраща на участниците в процедурата.
 1. решенията по чл. 38 за завършване на процедурите:
а) решенията по чл. 73, ал. 1 от ЗОП - се изпращат за публикуване в Профила
на купувача от определения юрист, заедно с протоколите и докладните на комисията
в деня, в който решенията се изпращат на участниците в процедурата, но не по-
късно от три дни от издаване на решението;
б) решенията за прекратяване на процедурата - се изпращат за публикуване в
Профила на купувача от определения юрист в деня, в който решенията се изпращат
на участниците в процедурата, но не по-късно от три дни от издаване на решението;
2.2.7! информация за датите и основанието за освобождаване задържане или усвояване на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка:
След настъпване на основание за освобождаване задържане или усвояване на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка, определеният юрист, съдържаща основание за освобождаване/ задържане/ усвояване на гаранцията.
Определеният счетоводител , изготвя изпраща информация по образец (Приложение 4.1) за публикуване в Профила на купувача в срок до 20 дни от освобождаването на гаранцията, настъпване на основание за задържането й или усвояването й.
2.2.8. договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях - изпращат се за публикуване в Профила на купувача от определения юрист в срок до 30 дни от сключването на договора.
2.2.9. договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях -
изпращат се за публикуване в Профила на купувача от определения юрист в срок до
30 дни рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях - изпращат се за публикуване в Профила на купувача от определения юрист в срок до 30 дни от сключването им;
 1. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки - изпращат се за публикуване в Профила на купувача от определения юрист в срок до 30 дни от сключването им ;
 1. информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания.
Информацията се изпраща от определения служител от дирекция/ отдел БФ, съобразно отговорностите и компетенциите, определени в настоящите правила, както следва:
а) При извършено плащане (включително авансово) от ЦДГ 129 "Приказен свят" за
договори за обществени поръчки, сключени от
ЦДГ 129 "Приказен свят" по реда на чл. 14, ал. 1 и
ал. 3 от ЗОП, при които плащането се извършва от
ЦДГ 129 "Приказен свят":
 • ако договорите не са с периодично повтарящи се доставки - определеният служител изготвя и в 20 дневен срок от извършване на плащането изпраща информация по образец (Приложение 4,2) за публикуване в Профила на купувача.
 • ако договорите са с периодично повтарящи се доставки - определеният служител от изготвя и в срок до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който е извършено плащането изпраща информация в обобщен вид по образец (Приложение 4.2 ) за публикуване в Профила на купувача.
б) При извършено плащане (включително авансово) от ЦДГ 129 "Приказен свят" за
договори за обществени поръчки, сключени от
ЦДГ 129 "Приказен свят" по реда на чл. 14, ал. 1 и
ал. 3 от ЗОП, при които плащането се извършва от
 • ако договорите не са с периодично повтарящи ЦДГ 129 "Приказен свят" се доставки - определеният служител изготвя и в 20 дневен срок от извършване на плащането изпраща информация по образец (Приложение 4.2 ) за публикуване в Профила на купувача.
 • ако договорите са с периодично повтарящи се доставки - определеният служител изготвя и в срок до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който е извършено плащането изпраща информация в обобщен вид по образец (Приложение 4.2) за публикуване в Профила на купувача.
в) При извършено плащане (включително авансово) от ЦДГ 129 "Приказен свят" за договори за обществени поръчки, сключени от ЦДГ 129 "Приказен свят" по реда на чл. 14, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП
 • ако договорите не са с периодично повтарящи се доставки - определеният служител от счетоводител от ЦДГ 129 "Приказен свят" изготвя и в 5 дневен срок от извършване на плащането изпраща информация до дирктора изготвя и в 20 дневен срок от извършване на плащането изпраща информация по образец (Приложение 4.2) за публикуване в Профила на купувача.
- ако договорите са с периодично повтарящи се доставки - определеният служител счетоводител из ЦДГ 129 "Приказен свят" готвя и в 5 дневен срок от извършване на плащането изпраща информация до дирктора изготвя и в срок до 15-то число на месеца, следваш, месеца, през който е извършено плащането изпраща информация в обобщен вид по образец (Приложение 4.2) за публикуване в Профила на купувача.
договор за подизпълнение, се извършва в присъствие на изпълнителя и подизпълнителя.
 1. информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;
 1. информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;
След настъпване на основание за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за и зпълнение на всеки договор, координаторът по договора изготвя служебна бележка до директора , подписана от директора на ЦДГ 129 "Приказен свят" и съдържаща основанието от договора и фактическото основание за освобождаване/ усвояване/ задържане на гаранцията за изпълнение.
3. Публикуване в Профила на купувача на документи, свързани с провеждане на ОП по реда на чл. 14, ал. 4 от ЗОП.
3.1. Публикуване на публичната покана и приложенията.
След подписване и извеждане на заповедта за определяне на предмета на поръчката и на комисията, назначени от възложителя за получаване, разглеждане, оценяване и класиране на оферти и след подписване и извеждане на публичната покана, отговорният юрисконсулт, изпраща до е-мейл адреса на служителите, отговорни за публикуването в Профила на купувача, писмо по електронната поща с искане за създаване на папка/електронен адрес на поръчката в раздел „Публични покани".
След публикуване на поканата в Портала на АОП, в същия ден, отговорният юрисконсулт сканира поканата и я изпраща, заедно с архивираните приложения към нея и с линк към публикуваната на Портала на АОП, публична покана на е-мейл адреса на служителите, отговорни за публикуването в Профила на купувача, за публикуване в създадената предварително папка/досие на поръчката.
Минималното съдържание на е-мейла, с който се изпращат за публикуване в Профила на купувача документите за публичната покана е определено в Приложение № 3
3.2. Публикуване на други документи и информация по поръчки, провеждани по реда на глава 8а от ЗОП.
Всеки един документ/информация, свързан с процеса на възлагане на конкретна поръчка се публикува в папката-досие на поръчката, при спазване на изискванията за срок и съдържание, относими към съответния документ, съгласно ЗОП и в съответствие с Приложение № 1.
 1. писмени разяснения по условията на обществената поръчка - изпраща се за публикуване от отговорния служител в деня следващ деня, в който писменото искане е получено от възложителя.
 1. протоколите за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците - публикува се след утвърждаването му от възложителя, като се изпраща за публикуване от отговорния юрист в деня, в който се изпраща на участниците, подали оферти за изпълнение на поръчката.
 1. договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях - изпращат се за публикуване в Профила на купувача от определения юрист в срок до 30 дни от сключването на договора.
 1. договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях -изпращат се за публикуване в Профила на купувача от определения юрист в срок до 30 дни допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки - изпращат се за публикуване в Профила на купувача от определения юрист в срок до 30 дни от сключването им.
 1. информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания:
Информацията се изпраща от определения служител, съобразно отговорностите и компетенциите, определени в настоящите правила, както следва:
а) При извършено плащане (включително авансово) от ЦДГ 129 "Приказен свят" за договори за обществени поръчки, сключени от ЦДГ 129 "Приказен свят" по реда на чл. 14, ал. 4 от ЗОП, при които плащането се извършва от ЦДГ 129 "Приказен свят":
 • ако договорите не са с периодично повтарящи се доставки - определеният служител изготвя и в 20 дневен срок от извършване на плащането изпраща информация по образец (Приложение 4.2 ) за публикуване в Профила на купувача.
 • ако договорите са с периодично повтарящи се доставки - определеният служител изготвя и в срок до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който е извършено плащането изпраща информация в обобщен вид по образец (Приложение 4.2) за публикуване в Профила на купувача.
б) При извършено плащане (включително авансово) от ЦДГ 129 "Приказен свят" за
договори за обществени поръчки, сключени от
ЦДГ 129 "Приказен свят" по реда на чл. 14, ал. 4 от
ЗОП, при които плащането се извършва от
ЦДГ 129 "Приказен свят"
 • ако договорите не са с периодично повтарящи се доставки - определеният служител изготвя и в 20 дневен срок от извършване на плащането изпраща информация по образец (Приложение 4.2 ) за публикуване в Профила на купувача.
 • ако договорите са с периодично повтарящи се доставки - определеният служител изготвя и в срок до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който е извършено плащането изпраща информация в обобщен вид по образец (Приложение 4.2) за публикуване в Профила на купувача.
в) При извършено плащане (включително авансово) от з ЦДГ 129 "Приказен свят" а договори за обществени поръчки, сключени от ЦДГ 129 "Приказен свят" по реда на чл. 14, ал. 4 от ЗОП
 • ако договорите не са с периодично повтарящи се доставки - определеният служител счетоводител от ЦДГ 129 "Приказен свят" изготвя и в 5 дневен срок от извършване на плащането изпраща информация до дирекия БФ. Определеният служител изготвя и в 20 дневен срок от извършване на плащането изпраща информация по образец (Приложение 4.2 ) за публикуване в Профила на купувача.
 • ако договорите са с периодично повтарящи се доставки - определеният служител счетоводител от изготвя и в 5 ЦДГ 129 "Приказен свят" дневен срок от извършване на плащането изпраща информация . Определеният служител изготвя и в срок до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който е извършено плащането изпраща информация в обобщен вид по образец (Приложение 4.2) за публикуване в Профила на купувача.
г) При извършено плащане по договорите за подизпълнение, в която е посочена
датата, основанието и размера на извършено плащане от страна на изпълнителя по
договор към подизпълнителя по същия договор.
Определеният служител изготвя и в 20 дневен срок от извършване на плащането изпраща информация по образец (Приложение 4.2 ) за публикуване в Профила на купувача.
Преди извършване на окончателното плащане към изпълнителя по договори, по които има подизпълнители,заявител като към нея се прилагат, представените от изпълнителя по договора, доказателства, че са изплатени всички работи, извършени от подизпълнителя и приети по реда на чл. 45а, ал. 1 от ЗОП - приемането на дейност по договор за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, се извършва в присъствие на изпълнителя и подизпълнителя.
 1. информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;
Информацията се изпраща за публикуване в Профила на купувача от определения счетоводител от ЦДГ 129 "Приказен свят" за договори. Информацията се изготвя и се изпраща за публикуване в срок до 20 дни от освобождаването на гаранцията Заличаване на защитената от закон информация, както и информацията, за която участниците са приложили декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП:
а) заличаване на информация, представляваща лични данни по смисъл на чл. 2
от ЗЗЛД.
От подлежащите на публикуване в Профила на купувача документи се заличават, всички данни отнасящи се за физически лица (ФЛ), които водят или биха могли да доведат до незаконосъобразно разкриване на лични данни за тези лица.
б) заличаване на данни, представляващи данъчна и осигурителна информация
по смисъла на чл. 72 от ДОПК.
В профила на купувача не се публикува информацията, посочена в т. т.1-4 от чл. 70, ал. 1 от ДОПК.
в) заличаване информацията, за която участниците са приложили декларация
за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, при условията.
Съгласно чл. 226, ал. 3 от ЗОП в документите по ал. 2 от същия член, които се публикуват в профила на купувача, се заличава информацията, за която участниците са приложили декларация за конфиденциалност по чл. 33. ал. 4, като на мястото на заличената информация се посочва правното основание за заличаването.
 1. Текущият контрол по изпращането за публикуване в Профила на купувача.

 1. по публикуване на документи и информации в Профила на купувача от ЦДГ 129 "Приказен свят"
 1. 6. Срокове за публикуване на информация в Профила на купувача
 1. Документите, които се публикуват в Регистъра на обществените поръчки или на Портала за обществени поръчки, и документациите за участие се публикуват в Профила на купувача в деня на изпращането им и публикуването им в АОП или най-късно на следващия работен ден, при съобразяване с разпоредбите на чл. 64 от ЗОП.
 1. Всички други документи и информация, освен в изрично посочените в ЗОП случаи, се публикуват в 30-дневен срок от създаването на съответния документ/възникване на съответното събитие.
 1. За договори за периодично повтарящи се доставки на стоки (например: за доставка на хартия, тонери, канцеларски материали, хигиенни продукти и др., по които изпълнението се извършва след заявка на възложителя), информацията за извършените плащания се публикува в обобщен вид до 20-то число на месеца, следващ месеца на извършените плащания, независимо от броя на плащанията през месеца. Обобщената информация съдържа всички извършени плащания в рамките на един календарен месец по договори за периодично повтарящи се доставки на стоки.
 1. Разясненията по постъпили запитвания в процедури за възлагане на обществени поръчки се публикуват в Профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането, а при запитвания по публични покани - на следващия ден.
 1. Съобщенията за датата, часа и мястото на отварянето на ценовите оферти се публикуват не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти ( съгласно Приложение 4.6).

VI. КОМПЕТЕНТНОСТ И ОТГОВОРНОСТИ

1. Директор иа ЦДГ 129 "Приказен свят":
1.1. Отговаря за изпълнение на ангажиментите на ЦДГ 129 "Приказен свят" във връзка с
поддържането на Профил на купувача на
ЦДГ 129 "Приказен свят" и публикуването на документи на
Профила на купувача;
 1. Утвърждава вътрешни правила за поддържането на Профила на купувача;
 1. Определя реда за изпращане на документи в РОП и публикуването им Профила на купувача.

2. Директор на ЦДГ 129 "Приказен свят" или упълномощеното да осъществява
функциите на възложител лице, съобразно делегираните му правомощия:
 1. Отговаря за законосъобразното извършване на действията, свързани с поддържането на Профил на купувача на ЦДГ 129 "Приказен свят" и публикуването на документи в Профила на купувача;
 1. Създава необходимата организация за изпълнение на функциите на всички отговорни длъжностни лица за поддържането на Профил на купувача на ЦДГ 129 "Приказен свят" и публикуването на документи в Профила на купувача.

3. ЗАТС, СЧЕТОВОДИТЕЛt
3.1. Отговарят за законосъобразното извършване на действията, свързани с поддържането на Профила купувача на ЦДГ 129 "Приказен свят", по отношение на документите, подлежащи на публикуване и на действията, свързани с публикуването на документи на Профила на купува.

3.2. Счетоводител
изготвя и отговаря за своевременното за публикуване в Профила на купувача на информация за:
а) датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за
участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на
обществена поръчка, организирана и проведена от
ЦДГ 129 "Приказен свят", след уведомяване на директора за настъпване на основание за освобождаване, усвояване или
задържане;
б) датите и основанието за освобождаване, усвояване или задържане на
гаранции
ЦДГ 129 "Приказен свят" те за изпълнение на всеки договор за обществена поръчка, възложен от по реда на чл.14, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, за окончателното приключване на изпълнението по договора и
освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение;
в) датите, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите
за обществени поръчки, възложени от
ЦДГ 129 "Приказен свят" по реда на чл. 14 ал. 1, ал. 3 и ал. 4
от ЗОП, и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания по
тези договори в 20-дневен срок от извършване на плащането. Относно плащанията
по договорите за подизпълнение, информацията се изпраща в която е посочена датата,
основанието и размера на извършено плащане от страна на изпълнителя по договор
към подизпълнителя по същия договор.
г) датите, основанието и размера на извършените плащания, като изготвя
информацията в обобщен вид по договори, сключени от
ЦДГ 129 "Приказен свят" за периодично
повтарящи се доставки на стоки, когато изпълнението на поръчката се осъществява в
.
ЦДГ 129 "Приказен свят" Обобщената
информация се изпраща за публикуване в Профила на купувача до 15-о число на
месеца, следващ месеца на извършените плащания.

4. ЮРИСТ:
4.1. Контролира процеса в ЦДГ 129 "Приказен свят" по своевременното предоставяне за публикуване в Профила на купувача под формата на електронни
документи на:
предварителните обявления на ЦДГ 129 "Приказен свят" ;
4.1.1.решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки, организирани и провеждани от ЦДГ 129 "Приказен свят";
4.1.2.документациите за участие в процедурите;
4.1.3.решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие;
4.1.4.разяснен ията по документациите за участие;
4.1.5.поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;
4.1.6.протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях;
4.1.7.решенията по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурите;
` 4.1.8.договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях;
4.1.9.договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;
4.1.10.рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към
тях;
4.1.11.допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;
4.1.12.информации за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;
4.1.13.публичните покани по чл. 1016 заедно с приложенията към тях;
4.1.14.вътрешните правила по чл. 86 от ЗОП;
4.1.15.одобрените от директор на ЦДГ 129 "Приказен свят" експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките - и мотивите за това;
4.1.16.всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, определени с вътрешните правила по чл. 22г от ЗОП.
4.2. Контролира процеса по заличаване на защитената от закон
информация, както и информацията, за която участниците са приложили декларация
за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. в документите, изпращани за
публикуване в Профила на купувача.,.
4.3. Контролира относно
основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на
кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Контролът по изпълнението на настоящите правила се възлага на директора и счетоводителя на ЦДГ 129 "Приказен свят".
§2. Настоящите Вътрешни правила се приемат на основание чл. 22г от ЗОП .
§3. Вътрешните правила подлежат на актуализация и допълване при промяна на нормативната уредба, касаеща обществените поръчки.
§4. Вътрешните правила влизат в сила от 01.10.2014 г.

Бойка Софийска
Директор на ЦДГ 129 "Приказен свят"