сряда, 5 ноември 2014 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за поддържане на Профила на купувача в ЦДГ 129 "Приказен свят", съгласно чл. 22г от Закона за обществените поръчки.

129 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРИКАЗЕН СВЯТ”

гр. София, ж.к."Стрелбище", ул."Косово поле" №3
тел./факс: 858 21 83 859 61 49, e-mail:cdg129@abv.bg

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за поддържане на Профила на купувача в ЦДГ 129 "Приказен свят", съгласно чл. 22г от Закона за обществените поръчки.
Утвърдени със Заповед № 792 - 52/01.10.2014г. на директор на ЦДГ 129 "Приказен свят"

 1. ОБЩИ ПРАВИЛА

Чл.1. Настоящите вътрешни правила уреждат поддържането на профил на купувача на ЦДГ 129 "Приказен свят".

Чл.2. С вътрешните правила са определя редът, по който се извършва публикуването на документи в профила на купувача, удостоверяването на датата на публикуването на електронните документи в него при условията на Закона за електронното управление (ЗЕУ), както и редът, по който се извършва изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки (РОП), в случаите, определени със Закона за обществените поръчки (ЗОП).

 1. СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Чл.3. Профилът на купувача представлява самостоятелна единица на електронната страница на ЦДГ 129 "Приказен свят.

Чл.4. Директорът на ЦДГ 129 "Приказен свят” със заповед определя лицето отговорно за поддържане профила на купувача.

Чл. 5. Определеното лице за поддържане профила на купувача ежемесечно до пето число актуализира публикуваните данни.

ІІІ. ДОКУМЕНТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Чл.6. Без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията, в профила на купувача на ЦДГ 129 "Приказен свят" се публикуват под формата на електронни документи съгласно ЗЕУ:
1. предварителните обявления;
2. решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки;
3. документациите за участие в процедурите;
4. решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие;
5. разясненията по документациите за участие;
6. поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;
7. протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях;
8. решенията по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурите;
9. информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;
10. договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях;
11. договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;
12. рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях;
13. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;
14. информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания;
15. информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;
16. информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;
17. публичните покани по чл. 101б от ЗОП заедно с приложенията към тях;
18. вътрешните правила по чл. 8б от ЗОП;
19. становищата на изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки (АОП) по запитвания на ЦДГ 129 "Приказен свят", в качеството й на възложител;
20. одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато ЦДГ 129 "Приказен свят", в качеството й на възложител, не приеме някоя от препоръките - и мотивите за това;
21. всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, осигуряващи публичността и прозрачността на провежданите от ЦДГ 129 "Приказен свят" процедури по реда на ЗОП.

Чл.7. В документите по чл.6 от настоящите вътрешни правила, които се публикуват в профила на купувача, се заличава информация, за която участниците са приложили декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, както и информацията, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва правното основание за заличаването.

Чл.8. Ако друго не е определено в ЗОП, документите по чл. 6 от настоящите вътрешни правила, които се публикуват в РОП, и документациите за участие в процедурите се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на тяхното издаване или изготвяне, а ако подлежат на изпращане в АОП – в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП.

Чл.9. Договорите, допълнителните споразумения и документите, свързани с изпълнението на договори за обществени поръчки, се публикуват в профила на купувача в 30-дневен срок, считано от:
 1. сключването на договорите или на допълнителните споразумения;
 2. извършването на плащането; за договори за периодично повтарящи се доставки на стоки, информацията за извършените плащания се публикува в обобщен вид до 20-то число на месеца, следващ месеца на извършените плащания;
 3. освобождаването на гаранция;
 4. получаването от ЦДГ 129 "Приказен свят” в качеството й на възложител на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него;
 5. създаването на съответния друг документ;

Чл.10. (1) Документите и информацията по чл. 6 от настоящите вътрешни правила, които се отнасят до конкретна процедура по ЗОП, се обособяват в самостоятелен раздел в профила на купувача на ЦДГ 129 "Приказен свят”, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаване.
(2) Всеки самостоятелен раздел се поддържа в профила на купувача на ЦДГ 129 "Приказен свят” до изтичането на една година от:
 1. приключването или прекратяването на процедурата – когато не е сключен договор за обществена поръчка;
 2. изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички задължения по договорите при рамково споразумение;

Чл.11. Извън случаите по чл. 10 документите и информацията по чл. 3 се поддържат в профила на купувача на ЦДГ 129 "Приказен свят”, както следва:

1. документите по чл. 3, т. 1 от настоящите вътрешни правила – една година от публикуването в профила на купувача;
 1. документите по чл. 3, т. 18 – една година след изменението или отмяната им;
 2. документите и информацията по чл. 3, т. 19 и т. 21 – постоянно, със съответната актуализация.

Чл.12. (1) Към уникалния номер на всяка обществена поръчка в РОП се показва хипервръзка към самостоятелния раздел в профила на купувача, в който се съдържат документите и информацията за конкретната поръчка;
(2) ЦДГ 129 "Приказен свят" в качеството си на възложител изпраща на АОП информация за адреса на хипервръзката едновременно с решението за откриване на процедурата.ІV. РЕД ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИКУВАНЕТО ИМ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Чл.13. Директорът със своя заповед определя лице отговорно за провеждането на обществени поръчки в ЦДГ 129 "Приказен свят”.

Чл.14. Лицето по чл.13 от настоящите вътрешни правила, ръководейки се от
планираните обществени поръчки за съответната календарна година докладва на директора за всяка предстояща процедура.

Чл.15. След стартиране на процедурата от директора на училището лицето по чл.13 подготвя тръжната документация.

Чл.16. След утвърждаване на тръжната документация от директора, лицето по чл.13 чрез електронния подпис на училището я публикува в РОП на АОП.

Чл.17. В деня на публикуване на тръжната документация в РОП на АОП лицето по чл.13 с приемо-прдавателен протокол я предава на лицето по чл.4 от настоящите вътрешни правила, което я публикува в профила на купувача най-късно на следващия работен ден, по реда и начина определени в чл.10 от настоящите вътрешни правила.

Чл.18. Определеното лице почл.13 извършва проверка на публикуваната информация в РОП на АОП и в профила на купувача в първия работен ден след публикуването им.

Чл.19. При установени несъответствия лицето по чл. 13 незабавно информира директора и лицето по чл. 4, които взимат решение за начина на отстраняване на допуснатите неточности.


V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Контролът по изпълнението на настоящите правила се възлага на директора и счетоводителя на ЦДГ 129 "Приказен свят".
§2. Настоящите Вътрешни правила се приемат на основание чл. 22г от ЗОП .
§3. Вътрешните правила подлежат на актуализация и допълване при промяна на нормативната уредба, касаеща обществените поръчки.
§4. Вътрешните правила влизат в сила от 01.10.2014 гБойка Софийска
Директор на ЦДГ 129 "Приказен свят"


129 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРИКАЗЕН СВЯТ”

гр. София, ж.к."Стрелбище", ул."Косово поле" №3
тел./факс: 858 21 83 859 61 49, e-mail:cdg129@abv.bg

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за поддържане на Профила на купувача в ЦДГ 129 "Приказен свят", съгласно чл. 22г от Закона за обществените поръчки.
Утвърдени със Заповед № 792 - 52/01.10.2014г. на директор на ЦДГ 129 "Приказен свят"

 1. ОБЩИ ПРАВИЛА

Чл.1. Настоящите вътрешни правила уреждат поддържането на профил на купувача на ЦДГ 129 "Приказен свят".

Чл.2. С вътрешните правила са определя редът, по който се извършва публикуването на документи в профила на купувача, удостоверяването на датата на публикуването на електронните документи в него при условията на Закона за електронното управление (ЗЕУ), както и редът, по който се извършва изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки (РОП), в случаите, определени със Закона за обществените поръчки (ЗОП).

 1. СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Чл.3. Профилът на купувача представлява самостоятелна единица на електронната страница на ЦДГ 129 "Приказен свят.

Чл.4. Директорът на ЦДГ 129 "Приказен свят” със заповед определя лицето отговорно за поддържане профила на купувача.

Чл. 5. Определеното лице за поддържане профила на купувача ежемесечно до пето число актуализира публикуваните данни.

ІІІ. ДОКУМЕНТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Чл.6. Без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията, в профила на купувача на ЦДГ 129 "Приказен свят" се публикуват под формата на електронни документи съгласно ЗЕУ:
1. предварителните обявления;
2. решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки;
3. документациите за участие в процедурите;
4. решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие;
5. разясненията по документациите за участие;
6. поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;
7. протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях;
8. решенията по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурите;
9. информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;
10. договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях;
11. договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;
12. рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях;
13. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;
14. информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания;
15. информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;
16. информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;
17. публичните покани по чл. 101б от ЗОП заедно с приложенията към тях;
18. вътрешните правила по чл. 8б от ЗОП;
19. становищата на изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки (АОП) по запитвания на ЦДГ 129 "Приказен свят", в качеството й на възложител;
20. одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато ЦДГ 129 "Приказен свят", в качеството й на възложител, не приеме някоя от препоръките - и мотивите за това;
21. всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, осигуряващи публичността и прозрачността на провежданите от ЦДГ 129 "Приказен свят" процедури по реда на ЗОП.

Чл.7. В документите по чл.6 от настоящите вътрешни правила, които се публикуват в профила на купувача, се заличава информация, за която участниците са приложили декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, както и информацията, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва правното основание за заличаването.

Чл.8. Ако друго не е определено в ЗОП, документите по чл. 6 от настоящите вътрешни правила, които се публикуват в РОП, и документациите за участие в процедурите се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на тяхното издаване или изготвяне, а ако подлежат на изпращане в АОП – в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП.

Чл.9. Договорите, допълнителните споразумения и документите, свързани с изпълнението на договори за обществени поръчки, се публикуват в профила на купувача в 30-дневен срок, считано от:
 1. сключването на договорите или на допълнителните споразумения;
 2. извършването на плащането; за договори за периодично повтарящи се доставки на стоки, информацията за извършените плащания се публикува в обобщен вид до 20-то число на месеца, следващ месеца на извършените плащания;
 3. освобождаването на гаранция;
 4. получаването от ЦДГ 129 "Приказен свят” в качеството й на възложител на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него;
 5. създаването на съответния друг документ;

Чл.10. (1) Документите и информацията по чл. 6 от настоящите вътрешни правила, които се отнасят до конкретна процедура по ЗОП, се обособяват в самостоятелен раздел в профила на купувача на ЦДГ 129 "Приказен свят”, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаване.
(2) Всеки самостоятелен раздел се поддържа в профила на купувача на ЦДГ 129 "Приказен свят” до изтичането на една година от:
 1. приключването или прекратяването на процедурата – когато не е сключен договор за обществена поръчка;
 2. изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички задължения по договорите при рамково споразумение;

Чл.11. Извън случаите по чл. 10 документите и информацията по чл. 3 се поддържат в профила на купувача на ЦДГ 129 "Приказен свят”, както следва:

1. документите по чл. 3, т. 1 от настоящите вътрешни правила – една година от публикуването в профила на купувача;
 1. документите по чл. 3, т. 18 – една година след изменението или отмяната им;
 2. документите и информацията по чл. 3, т. 19 и т. 21 – постоянно, със съответната актуализация.

Чл.12. (1) Към уникалния номер на всяка обществена поръчка в РОП се показва хипервръзка към самостоятелния раздел в профила на купувача, в който се съдържат документите и информацията за конкретната поръчка;
(2) ЦДГ 129 "Приказен свят" в качеството си на възложител изпраща на АОП информация за адреса на хипервръзката едновременно с решението за откриване на процедурата.ІV. РЕД ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИКУВАНЕТО ИМ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Чл.13. Директорът със своя заповед определя лице отговорно за провеждането на обществени поръчки в ЦДГ 129 "Приказен свят”.

Чл.14. Лицето по чл.13 от настоящите вътрешни правила, ръководейки се от
планираните обществени поръчки за съответната календарна година докладва на директора за всяка предстояща процедура.

Чл.15. След стартиране на процедурата от директора на училището лицето по чл.13 подготвя тръжната документация.

Чл.16. След утвърждаване на тръжната документация от директора, лицето по чл.13 чрез електронния подпис на училището я публикува в РОП на АОП.

Чл.17. В деня на публикуване на тръжната документация в РОП на АОП лицето по чл.13 с приемо-прдавателен протокол я предава на лицето по чл.4 от настоящите вътрешни правила, което я публикува в профила на купувача най-късно на следващия работен ден, по реда и начина определени в чл.10 от настоящите вътрешни правила.

Чл.18. Определеното лице почл.13 извършва проверка на публикуваната информация в РОП на АОП и в профила на купувача в първия работен ден след публикуването им.

Чл.19. При установени несъответствия лицето по чл. 13 незабавно информира директора и лицето по чл. 4, които взимат решение за начина на отстраняване на допуснатите неточности.


V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Контролът по изпълнението на настоящите правила се възлага на директора и счетоводителя на ЦДГ 129 "Приказен свят".
§2. Настоящите Вътрешни правила се приемат на основание чл. 22г от ЗОП .
§3. Вътрешните правила подлежат на актуализация и допълване при промяна на нормативната уредба, касаеща обществените поръчки.
§4. Вътрешните правила влизат в сила от 01.10.2014 гБойка Софийска
Директор на ЦДГ 129 "Приказен свят"


Няма коментари:

Публикуване на коментар